Menu

Stadgar

Föreningen Nordulv

orgno 875003-6868

Föreningens namn mm

1 § Föreningens namn är Nordulv.

2 § Föreningen är ideell med säte i Finnerödja.

3 § Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör gemensamt.

 

Mål, syfte och metod

4 § Föreningens syfte är

a) att genom riktade aktiviteter påverka såväl myndigheter som allmänhet i de skandinaviska länderna och därigenom förbättra villkoren för de skandinaviska rovdjuren, främst vargen;

b) att värna om de urgamla skandinaviska rovdjurens ursprungliga och naturliga miljö, främst med inriktning på varg, och att på andra sätt främja dessa djurs existens som en del av det naturliga kretsloppet, samt säkerställa djurens självklara och urgamla plats i den skandinaviska faunan och de skandinaviska skogarnas ekosystem;

c) att på olika sätt verka för att i så stor utsträckning som möjligt skydda stammarna av skandinaviska rovdjur från mänsklig påverkan; samt

d) att skapa förståelse och acceptans för att de stora rovdjuren har en naturlig plats i vår gemensamma natur

5 § Föreningens mål är

a) att de skandinaviska stammarna av rovdjur ska få sköta sig själva enligt naturens lagar, med så lite mänsklig påverkan som möjligt;

b) en bred acceptans för de stora rovdjuren som en naturlig del av den gemensamma skandinaviska faunan; samt

c) att de skandinaviska rovdjursstammarna uppnår en sådan storlek och genetisk variation att de på god vetenskaplig grund kan anses långsiktigt livskraftiga.

6 § Föreningens metod för att uppnå detta är

a) att värna om naturen, den biologiska mångfalden och det naturliga kretsloppet;

b) att arbeta för att starka och livskraftiga stammar av de skandinaviska rovdjuren etableras där djuren så själva väljer;

c) att arbeta för att avslöja och i möjligaste mån förebygga miljöbrott, och särskilt sådana som berör starkt hotade arter som till exempel varg;

d) att främja kunskap om naturen, de stora rovdjurens (främst vargens) livsbetingelser samt den miljö dessa lever i; samt

e) att främja åtgärder som syftar till att på ett effektivt sätt minimera skador på husdjur och tamdjur inklusive ren.

7 § Organisationen skall ha en kort beslutsprocess för att möjliggöra att riktade insatser genomförs med kort varsel.

 

Aktiviteter

8 § Aktiviteter som genomförs i föreningens namn får inte innehålla våld mot person och/eller egendom, eller hot om detsamma.

9 § Varje aktivitet som genomförs i föreningens namn skall i sin helhet godkännas av styrelsen med minst 50% majoritet.

10 § Organisationen ställer sig neutral i frågan om civil olydnad. Det är upp till varje enskild medlem att bedöma om man vill bruka civil olydnad i en given situation.

11 § Varje enskild medlem är själv ansvarig för sina handlingar. Föreningen tar inget ansvar för vad enskilda personer gör eller utsätts för under en aktivitet.

 

Medlemskap, uteslutning

12 § Medlemskap i föreningen är öppet för alla som ansluter sig till föreningens värderingar. Årsmötet kan besluta om särskild form av medlemskap för passivt stödjande medlem.

13 § Medlem kan utträda ur föreningen med omedelbar verkan. Sådant utträde ger inte rätt att återfå erlagd medlemsavgift.

14 § a) Styrelsen kan besluta att utesluta medlem med omedelbar verkan om medlemmen handlar i strid med föreningens mål och syfte, eller om medlemmens handlingar står i strid med föreningens anda eller värderingar.

14 § b) Uteslutande enligt § 14 a kan överklagas till nästkommande ordinarie årsmöte. Utesluten medlem har på sådant möte rättigheter enligt § 19, utom förslags- och rösträtt. Om årsmötet beslutar att uteslutningen skall upphävas, har medlemmen under resten av mötet alla rättigheter enligt § 19.

 

Medlemsavgift

15 § Medlemsavgift beslutas av årsmötet för nästkommande verksamhetsår. Årsmötet kan besluta om särskild medlemsavgift för familjemedlem samt passiv medlem.

16 § Medlemskap är löpande med en period av tolv (12) månader.

17 § Medlemsavgift erläggs i förskott tidigast trettio (30) dagar före och senast tio (10) dagar efter den dag då medlemskapet upphör. Sådan inbetalning sker för en medlemskapsperiod.

18 § Medlem som inte erlägger avgift enligt § 17 får en påminnelse tillsänd sig. Om medlemmen trots påminnelsen inte erlägger avgift inom 45 dagar från medlemsperiodens utgång, kan medlemmen uteslutas. Sådan utesluten medlem kan återinträda genom inbetalning av medlemsavgiften.

 

Medlemmars rättigheter och skyldigheter

19 § Medlem som erlagt avgift enligt § 17 har mötes-, yttrandes-, förslags- och rösträtt på föreningens möten, utom styrelsemöten. Sådan medlem kan även lämna förslag till styrelsen för behandling på styrelsemöten samt kandidera i val till styrelsen.

20 § Det åligger medlemmen att hålla föreningen informerad om förändringar i kontaktinformation. Sådan information är till exempel postadress, telefonnummer och elektronisk postadress.

 

Verksamhetsår

21 § Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

 

Ordinarie samt extra årsmöte, kallselser

22 § Ordinarie årsmöte hålls en gång per år. Sådant möte skall hållas före utgången av april månad, dock ej tidigare än den 1 februari.

23 § a) Kallelse till ordinarie årsmöte enligt § 22 skall vara poststämplad senast 30 dagar före årsmötets datum. Om kallelse sänds via elektronisk post skall denna vara avsänd till av medlemmen själv uppgiven elektronisk postadress senast 30 dagar före årsmötets datum.

23 § b) Om kallelse skickad via elektronisk post enligt § 23 a returneras, skall kallelsen utan onödigt dröjsmål istället tillsändas medlemmen via vanlig post.

23 § c) Kallelse till årsmöte skall inkludera föreslagen dagordning för mötet.

24 § För extra årsmöte gäller vad som sägs i § 23 med undantag för att tiden mellan utskick av kallelse och möte kan vara som kortast 14 dagar. På extra årsmöte får endast sådana frågor som föranlett utlysandet av mötet samt formalia behandlas.

25 § På årsmöte skall minst följande punkter finnas med i dagordningen. Punkter markerade med * kan undantas vid extra årsmöte om anledningen till mötets utlysande inte ger skäl till annat.

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justeringsmän tillika rösträknare
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 • Fråga om dagordningens godkännande
 • Framläggande av verksamhets- och kassaberättelse *
 • Framläggande av revisionsberättelse *
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet *
 • Val av styrelse *
 • Val av revisorer *
 • Val av valberedning *
 • Fastställande av medlemsavgifter *
 • Behandling av styrelseförslag
 • Behandling av motioner
 • Mötets avslutande

 

26 § Medlem kan även insända sin röst till ordinarie samt extra årsmöte med post. Sådan poströst måste vara poststämplad senast sju (7) dagar före mötet för att vara giltig. Om medlem som sänt sin röst via post även närvarar vid mötet, skall poströsten ogiltigförklaras.

27 § Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

28 § Vid planering av årsmötets placering skall i möjligaste mån hänsyn tas till var huvuddelen av föreningens medlemmar är bosatta.

 

Styrelsens uppbyggnad, revisorer

29 § Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter, enligt följande:

 • ordförande,
 • sekreterare,
 • kassör, samt
 • två (2) ledamöter

 

Dessutom väljs två (2) suppleanter. Sekreteraren agerar även vice ordförande.

30 § Styrelsen väljs i sin helhet av årsmötet. Sådant val sker för en period av ett (1) år.

31 § Två oberoende revisorer väljs av årsmötet för en period av ett (1) år. Dessa skall ha till uppgift att granska styrelsens arbete för att försäkra sig om att sådant arbete sker i enlighet med dessa stadgar och föreningens värderingar. De skall även granska föreningens ekonomi. Revisorerna får inte sitta i styrelsen eller ha varit styrelsemedlemmar (även suppleanter) under de senaste sex (6) månaderna före årsmötet. En revisionsberättelse, underskriven av båda revisorerna och eventuellt framförd muntligt, skall föreläggas årsmötet innan frågan ställs om styrelsens ansvarsfrihet.

32 § Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra (4) av styrelsens medlemmar är närvarande.

 

Stadgeändring

33 § För ändring av dessa stadgar krävs att ändringarna godkänns med minst 50% majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Kallelse till sådant möte skall, då förslag till nya stadgar finns, inkludera de föreslagna nya stadgarna med ändringar mot gällande stadgar tydligt utmärkta.

 

Föreningens upplösning

34 § Föreningen kan upplösas endast om, vid två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett ordinarie årsmöte, minst 2/3 av de röstande röstar för detta. Då förslag om upplösning föreligger skall detta tydligt framgå av kallelse till sådant möte. Mellan mötena måste förflyta minst sextio (60) dagar. Kallelse till möte som avser behandla
frågan om föreningens upplösning måste tillsändas medlemmarna senast tjugoen (21) dagar före mötesdagen.

35 § Eventuella överblivna medel, då föreningens skulder betalats, skall användas i enlighet med beslut på föreningens sista medlemsmöte.

 

Beslutat och godkänt 2004-08-22

Senast ändradlördag, 11 februari 2012 14:24
Högst upp

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

 1. Varg
 2. Lodjur
 3. Järv
 4. Björn
 5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.