Menu

Nordulv yttrar sig om Naturvårdsverkets redovisning

Naturvårdsverket redovisade 16 november sitt tilläggsuppdrag om rovdjurspolitiken. Nordulv har lämnat följande yttrande till Regeringskansliet. Dokumentet finns för nedladdning här.

Yttrande

Såsom varande relevant aktör i vargfrågan lämnar föreningen Nordulv följande yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitiken från den 16 november 2011.

Naturvårdsverkets nya förslag till skyddsjakt känns ensidigt vinklat då utgångspunkten endast har varit berörda intressegrupper som har olägenhet av vargen. Syftet förefaller att vara att få till skyddsjakt/jakt på en skyddsvärd art som inte uppnått en gynnsam bevarandestatus - till varje pris.Rapporten fokuserar på vargars negativa effekter på rennäringen, fårbesättningar och löshundsjakt. Att det kan finnas motstridiga intressen och att det t.ex. finns andra intressegrupper som påverkas negativt av att deras inkomstkälla skjuts bort (t.ex. de som har vargen som turistnäring) berörs överhuvudtaget inte.

Naturvårdsverket försöker kringgå de redan tillfälliga bestämmelserna om licensjakt för 2012 som tagits, paragraf 23 e och 24 e i jaktförordningen, genom en utökad skyddsjakt på väldigt lösa grunder, med utgångspunkt från tolkningar gällande undantag i Fågeldirektivet.  Naturvårdsverket använder sig av en tolkning under del 3.2.5 gällande praxis för Fågeldirektivet och de fortsätter att hänvisa till detta t.ex. på sid 30 (6.2.2). Naturvårdsverket anser därmed att det räcker med att förutsättningarna är sådana att sannolikheten för att en allvarlig skada ska kunna orsakas.

Under del 3.2.3 andra stycket konstateras i ett avgörande av EU-domstolen om vargjakt i Finland (C-324/05 punkt 47) att en medlemsstat åsidosatt sina skyldigheter enligt direktivet genom att tillåta skyddsjakt på varg utan att det visats att denna skyddsjakt förhindrar sådana allvarliga skador som avses i artikel 16.1 b i Art- och habitatdirektivet. Denna EU-dom går inte ihop med tolkningen som görs under del 3.2.5, andra stycket, på sidan 11. I det ena fallet har vi en EU-dom som säger att allvarlig skada måste påvisas och i vägledningen syftar man huvudsakligen till att förebygga allvarlig skada utifrån Fågeldirektivet. Vi ställer oss därför frågande till ifall Naturvårdsverkets tolkning är korrekt? Kan verkligen praxis gällande undantagsregler i Fågeldirektivet tillämpas för varg?

Den nya förutsättningen till skyddsjakt i förebyggande syfte vill Naturvårdsverket ha in i jaktförordningen. Under del 6.2.2 förespråkar de att familjegrupper etc. ska kunna skjutas om de visar sig mer skadebenägna än andra. Frågan är hur detta ska tolkas. Vi har ju sett hur detta kan missbrukas i andra fall där det räcker med att t.ex. en ungvarg visar sig nära bebyggelse för att anses skadebenägen. Dessutom måste detta starkt ifrågasättas då det handlar om en art som inte uppnått gynnsam bevarandestatus.

I övrigt är det ett problem att det idag saknas en rådande praxis för när skyddsjakt ska kunna beviljas. Olika länsstyrelser tolkar på olika sätt.  Inte ens genetiskt viktiga vargar spelar roll (Kynna) och förebyggande åtgärder vidtas i många fall inte. Med ytterligare utökad skyddsjakt - i förebyggande syfte - så blir kontrollen troligen ännu sämre och vi kan förvänta oss mängder av skyddsjaktsansökningar och olika tolkningar om vad som är allvarlig skada, vad en skadebenägen varg är osv. och detta kanske utan att en enda förebyggande åtgärd vidtagits.

Vi ser stora faror i Naturvårdsverkets förslag till skyddsjakt i förebyggande syfte. Vi anser inte att förslaget är i enlighet med Art- och habitatdirektivets riktlinjer för undantag av särskilt skyddsvärd art. Vi håller för övrigt inte med om att Naturvårdsverkets förlag kommer att ha små konsekvenser för den svenska vargstammen. Den avslutande konsekvensutredningen är av en alltför vag karaktär och innehåller spekulationer och antaganden som saknar grund. När det saknas riktgivande regler och när genetiskt värdefulla vargar skjuts utan att förebyggande åtgärder vidtas så anser vi att detta får konsekvenser för vargstammen.

Vi förespråkar en större remissrunda och ett mer genomarbetat förslag med tydligare riktlinjer och definitioner överlag. Vi anser att större hänsyn måste tas till att vi har en liten och bräcklig vargstam.

Ifall Regeringen överväger att införa Naturvårdsverkets förslag så känner vi oss tvingade att göra en anmälan till EU för att pröva detta, då vi anser att förslaget strider mot Art- och habitatdirektivet.

Med vänlig hälsning

Föreningen Nordulv


Anna Hild Olsson, vice ordförande
Sanna Cronhielm, ordförande
Jakob Norstedt-Moberg
Marianne Lindblom

Yttrande

Såsom varande relevant aktör i vargfrågan lämnar föreningen Nordulv följande yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitiken från den 16 november 2011.

 

Naturvårdsverkets nya förslag till skyddsjakt känns ensidigt vinklat då utgångspunkten endast har varit berörda intressegrupper som har olägenhet av vargen. Syftet förefaller att vara att få till skyddsjakt/jakt på en skyddsvärd art som inte uppnått en gynnsam bevarandestatus - till varje pris.

 

Rapporten fokuserar på vargars negativa effekter på rennäringen, fårbesättningar och löshundsjakt. Att det kan finnas motstridiga intressen och att det t.ex. finns andra intressegrupper som påverkas negativt av att deras inkomstkälla skjuts bort (t.ex. de som har vargen som turistnäring) berörs överhuvudtaget inte.

 

Naturvårdsverket försöker kringgå de redan tillfälliga bestämmelserna om licensjakt för 2012 som tagits, paragraf 23 e och 24 e i jaktförordningen, genom en utökad skyddsjakt på väldigt lösa grunder, med utgångspunkt från tolkningar gällande undantag i Fågeldirektivet.  Naturvårdsverket använder sig av en tolkning under del 3.2.5 gällande praxis för Fågeldirektivet och de fortsätter att hänvisa till detta t.ex. på sid 30 (6.2.2). Naturvårdsverket anser därmed att det räcker med att förutsättningarna är sådana att sannolikheten för att en allvarlig skada ska kunna orsakas. 

 

Under del 3.2.3 andra stycket konstateras i ett avgörande av EU-domstolen om vargjakt i Finland (C-324/05 punkt 47) att en medlemsstat åsidosatt sina skyldigheter enligt direktivet genom att tillåta skyddsjakt på varg utan att det visats att denna skyddsjakt förhindrar sådana allvarliga skador som avses i artikel 16.1 b i Art- och habitatdirektivet. Denna EU-dom går inte ihop med tolkningen som görs under del 3.2.5, andra stycket, på sidan 11. I det ena fallet har vi en EU-dom som säger att allvarlig skada måste påvisas och i vägledningen syftar man huvudsakligen till att förebygga allvarlig skada utifrån Fågeldirektivet. Vi ställer oss därför frågande till ifall Naturvårdsverkets tolkning är korrekt? Kan verkligen praxis gällande undantagsregler i Fågeldirektivet tillämpas för varg?

 

Den nya förutsättningen till skyddsjakt i förebyggande syfte vill Naturvårdsverket ha in i jaktförordningen. Under del 6.2.2 förespråkar de att familjegrupper etc. ska kunna skjutas om de visar sig mer skadebenägna än andra. Frågan är hur detta ska tolkas. Vi har ju sett hur detta kan missbrukas i andra fall där det räcker med att t.ex. en ungvarg visar sig nära bebyggelse för att anses skadebenägen. Dessutom måste detta starkt ifrågasättas då det handlar om en art som inte uppnått gynnsam bevarandestatus.

 

I övrigt är det ett problem att det idag saknas en rådande praxis för när skyddsjakt ska kunna beviljas. Olika länsstyrelser tolkar på olika sätt.  Inte ens genetiskt viktiga vargar spelar roll (Kynna) och förebyggande åtgärder vidtas i många fall inte. Med ytterligare utökad skyddsjakt - i förebyggande syfte - så blir kontrollen troligen ännu sämre och vi kan förvänta oss mängder av skyddsjaktsansökningar och olika tolkningar om vad som är allvarlig skada, vad en skadebenägen varg är osv. och detta kanske utan att en enda förebyggande åtgärd vidtagits.

 

Vi ser stora faror i Naturvårdsverkets förslag till skyddsjakt i förebyggande syfte. Vi anser inte att förslaget är i enlighet med Art- och habitatdirektivets riktlinjer för undantag av särskilt skyddsvärd art. Vi håller för övrigt inte med om att Naturvårdsverkets förlag kommer att ha små konsekvenser för den svenska vargstammen. Den avslutande konsekvensutredningen är av en alltför vag karaktär och innehåller spekulationer och antaganden som saknar grund. När det saknas riktgivande regler och när genetiskt värdefulla vargar skjuts utan att förebyggande åtgärder vidtas så anser vi att detta får konsekvenser för vargstammen.

 

Vi förespråkar en större remissrunda och ett mer genomarbetat förslag med tydligare riktlinjer och definitioner överlag. Vi anser att större hänsyn måste tas till att vi har en liten och bräcklig vargstam.

 

Ifall Regeringen överväger att införa Naturvårdsverkets förslag så känner vi oss tvingade att göra en anmälan till EU för att pröva detta, då vi anser att förslaget strider mot Art- och habitatdirektivet.

 

Med vänlig hälsning

 

Föreningen Nordulv

 

Anna Olsson

vice ordförande

 

 

Sanna Cronhielm

ordförande

 

Jakob Norstedt-Moberg

Marianne Lindblom

Senast ändradtisdag, 29 november 2011 23:05
Högst upp

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.