Menu
Prenumerera på denna RSS-feed

Vargen påverkar jakten - men inte markpriset

Vargens återkomst till Sverige har orsakat en intensiv debatt om faktiska och tänkbara effekter på till exempel älgjakt, fårskötsel och skogsbruk. I en ny studie har forskarna Camilla Sandström, Umeå universitet, Göran Ericsson, SLU, och masterstudenten Emma Kvastegård, SLU, undersökt sådana effekter på kommunnivå, där kommunerna har delats in i varg- respektive icke-vargområden.

Resultaten visar att antalet sålda jaktkort har minskat i kommuner med vargförekomst under den senaste sjuårsperioden. Likaså har avskjutningen av älg minskat i dessa områden sedan 1998.

Resultaten ger inget stöd för att färre personer väljer att bedriva fårskötsel i kommuner med varg. Inte heller hittades någon skillnad i prisutvecklingen för skogsfastigheter i varg- respektive icke-vargområden. De aktuella tidsperioderna som studerats varierar mellan 7 och 17 år.

Många av de områden där vargen har etablerat sig är socioekonomiskt utsatta, vilket innebär att de kännetecknas av hög utflyttningsgrad, låg medelinkomst, låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet. Eftersom socioekonomiska faktorer påverkar människors välbefinnande, men även känsla av utsatthet, så antar författarna att detta kan påverka intensiteten i vargdebatten.

Studien baseras på data från SLU:s inventering av vargrevir, samt uppgifter om antal fårföretag, antal lösta jaktkort, älgavskjutning samt pris på skogsmarksfastigheter i kommuner med respektive utan varg. Studien är av pilotkaraktär och behöver följas upp av fler studier, både kvantitativa och kvalitativa.

Studien

Ändrade frågor i ny attitydundersökning från SLU - jämförelse omöjlig

En ny attitydundersökning (läs här) från SLU om varg har släpptes igår. Liknande undersökningar har gjorts tidigare, senast 2009, men frågorna har nu ändrats på ett försåtligt sätt som gör att de inte är jämförbara med tidigare år.

Där frågan 2009 var

"Vad tycker du om att varg finns i Sverige?

är frågan nu 2013 istället

Vad tycker du om att ha vargar i Sverige?

Skillnaden kan tyckas vara liten men den är avgörande. 2009 var det vargen som var den aktiva, den fanns här och det var något vi skulle förhålla oss till. Nu handlar det i stället om att ha varg i Sverige. Vargen är nu passiv och i stället är det vi som är de aktiva. Skillnaden blir att som aktiv tvingas man ta ansvar för vargen och att ta ansvar kan vara jobbigt. Det säkraste svaret kan då vara att man ogillar.

Man kan också säga att skillnaden är att i frågan från 2009 är det ett faktum att vi har varg medan det 2013 är en öppen fråga om varg överhuvud taget skall finnas i Sverige.

Samma sätt att fråga kommer igen på fler ställen i 2013 års enkät, tex:

Var i Sverige tycker du att vargar ska få leva? 

Frågan är ställd så att det blir givet att det är vi människor som bestämmer om vargen skall få leva.

Skulle du kunna acceptera att ha varg i närheten av platsen där du bor?

Åter, ha varg, ungefär som man har husdjur. Enligt frågan är det inte vargen som finns här, utan vi som har varg här.

Det är stor skillnad på att ha varg här eller vargen finns här.

Undersökning 2009

Undersökning 2013

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av renförlusterna, visar en ny rapport från Norsk institutt for naturforskning (NINA).

I flera decennier har rennäringen sökt ersättning för stora förluster av ren till rovdjur. Det har dock varit osäkert hur mycket förlusterna verkligen kan skyllas rovdjur eftersom det bara till liten del varit möjligt att verkligen undersöka renkadaver.

Rendriften i t.ex. Nord-Trøndelag har länge präglats av låg produktion av kalvar och man har pekat på ett stort lodjursbestånd som den viktigaste orsakten. De senaste åren har lo jagats intensivt i området och föryngringen har därmed minskat med nästan 40% från 2008 till 2012.

Överraskande nog produceras det allt färre kalvar i Nord-Trøndelag samtidigt som lobeståndet minskar. Rapporten drar därför slutsatsen att minskningen av lobeståndet inte haft någon större effekt på rendriften i Nord-Trøndelag.

Forskningsprojektet visar att förlusterna blir stora eftersom ett alltför stort antal renar gör att tillgången på mat minskar och djuren därför försvagas varefter de får svårt att möta tuffa väderförhållanden.

Ett högre slaktuttag säkrar lägre antal renar, djur som är i bättre kondition och lägre förluster. Vi ser att renbetesområden med stort uttag av ren har större djur, fler kalvar som föds och växer upp, och är mindre sårbara för ogynnsamt väder och rovdjur, säger Torkild Tveraa som leder forskningsprojektet.

NINA

Därför kollapsade finska vargstammen - isolering, inavel och tjuvjakt i kombination

Den finska vargstammen ökade först till en uppskattad storlek 2006 på c:a 250 vargar. Därefter har den minskat kraftigt.

Den hann aldrig uppnå tillräcklig storlek för att vara långsiktigt livskraftig och man kan nu konstatera att den gradvis blivit allt mer inavlad. Bl.a. Svenska Jägareförbundet menar att EU:s inblandning orsakat denna utveckling men den slutsatsen är felaktig; orsaksförhållandena är komplexa.

Eeva Jansson, genetikforskare vid universitetet i Uleåborg, har i en omfattande studie kommit fram till en kombination av faktorer.

En grundläggande orsak till inaveln är att de finska vargarna har dålig kontakt med grannpopulationen i Ryssland. Endast c:a en varg migrerar från Ryssland till Finland varje år. Man har ofta förutsatt att de båda populationerna är väl sammanhängande men så är alltså inte fallet. Eeva Jansson nämner flera tänkbara anledningar till detta:

  • Minskande population i ryska Karelen
  • Brist på naturliga vandringsstråk mot Finland
  • Fysiska hinder (andra källor talar om staket efter den välbevakade gränsen)

Tjuvskytte är ett stort problem i såväl Finland som Sverige. Olof Liberg mfl vid Skandulv konstaterade i rapporten "Shoot, shovel and shut up: cryptic poaching slows restoration of a large carnivore in Europe" för ett par år sedan att tjuvskytte står för uppskattningsvis hälften av alla döda vargar i Sverige. Det finns ingen anledning att tro att siffran är lägre i Finland.

Eeva Jansson skriver att tidigare forskning visar att när vargrevirens naturliga sociala struktur bryts genom tex tjuvskytte ökar risken för inavel. När en fertil varg försvinner strax före parningstiden och ingen lämplig ersättare finns tillgänglig kan parning med nära släktingar ske. Flera incestuösa parningar finns dokumenterade i Finland under den studerade perioden.

Grundproblemet är alltså att den finska vargstammen hela tiden varit för liten för att vara långsiktigt livskraftig och flera faktorer har lett till dess kollaps. Eeva Jansson påpekar att de flesta djurarter kräver tusentals vuxna individer för att populationen skall klara sig i långa loppet och för djur som varg krävs god kontakt mellan subpopulationer.

Mycket är likt i förhållandena i Sverige och Finland och den lärdom man kan dra av den finska vargstammens kollaps är att vi måste vara rädda om de vargar vi har och låta stammen öka till livskraftig storlek. Vi kan dessutom konstatera att naturlig invandring från Finland visserligen förbättrar läget men att den inom överskådlig tid inte kan bli tillräcklig. Till det är både den svenska och finska populationen för liten.

Vi har läst

E. Jansson et al: Rise and fall of a wolf population: genetic diversity and structure during recovery, rapid expansion and drastic decline
Molecular Ecology (2012) 21, 5178-5193

Ingår i Eeva Janssons doktorsavhandling presenterad 24 maj 2013

Grimsöforskare sågar svensk vargpolitik

De fyra Grimsöforskarna Guillaume Chapron, José Vicente López-Bao, Petter Kjellander och Jens Karlsson riktar i ett brev till Science skarp kritik mot den svenska vargpolitiken.

Man hävdar att att den internationella plattform som skapats för biodiversitetsforskning missbrukas i Sverige. Efter påtryckningar från högljudda jägar- och lantbrukargrupper har svenska myndigheter på senare tid öppnat för urvalsjakt riktad mot de mest inavlade individerna. Jakten presenteras som en naturvårdande handling men i själva verket är detta ett exempel på hur vetenskapliga resultat kan misstolkas i politiskt syfte genom att man bortser från det större vetenskapliga sammanhanget. Forskargruppen skriver att det är ett faktum att endast invandring kan ge en varaktig minskning av inaveln men att försök att underlätta invandring av varg i Sverige i stort sett har misslyckats.

Fallet med urvalsjakt prövas nu av svensk domstol och forskargruppen varnar för att om urvalsjakten bedöms som laglig kommer det att få ödesdigra konsekvenser för bevarandet av den biologiska mångfalden i Europa.

Forskarna avslutar med att betona att det är viktigt att som forskare försäkra sig om att vetenskapen används i sitt sammanhang och att det krävs tydliga varningar mot missbruk av forskningsresultat.

Eirik Granqvist har ingen akademisk professorstitel

Konservator Eirik Granqvist som i vargnegativa medier brukar användas som auktoritet inom vargforskning har skrivit en debattartikel i Jakt & Jägare.

Han hävdar där återigen att de svenska vargarna är varghybrider eller snarast byrackor och att färg och anatomi inte stämmer överens varg. Det vi har i Sverige skulle alltså vara förvildade hundar.

Eirik Granqvist är en man som gärna svänger sig med fina titlar. Han undertecknar sin debattartikel i J&J med

Eirik Granqvist, tidigare överkonservator vid Helsingfors universitets Zoologiska museum, professor vid Shanghai Science & Technology Museum

Men vad är det för professorstitel han har? Man kan läsa hans meritförteckning. Där visar det sig att han inte har mer än akademisk grundutbildning till konservator. Han har aldrig doktorerat; han har inte meriterat sig för en akademisk professorstitel.

Däremot har han fått titeln hedersprofessor vid ett museum i Shanghai där han bidragit med sina kunskaper i uppstoppning av djur. Ett museum är inte ett universitet; han är inte en akademiskt meriterad professor.

Och Granqvist är inte heller genetiker. Ingenting i hans meritförteckning har någon som helst beröring med genetik.

Eirik Granqvist saknar kompetens att bedöma våra vargars ursprung.

Tamhöns kan varna för rovdjur

Tamhöns har en nedärvd förmåga att reagera på lukten av rovdjur visar en ny svensk forskningsstudie.

Foskarna har undersökt hur hönsen reagerar på spillning från bl.a. tiger och asiatisk vildhund och funnit att hönorna reagerar med ett vakande beteende medan spillning från t.ex. elefant och antilop inte ger samma reaktion.

– Det är en fascinerande upptäckt att gammalsvenska dvärghönor har en nedärvd igenkänning för rovdjur som de aldrig utsatts för. Det blev inga dramatiska reaktioner, men när hönsen fick in tigerbajs i hönshägnet slutade de att äta och blev tydligt vaksamma, säger Hanne Løvlie, forskningsassistent vid Linköpings Universitet.

Mer om forskningen

Svensk forskning: Varg tenderar döda i första hand älgar i dålig kondition

En ny rapport av Håkan Sand m.fl. från Grimsö Viltforskningsstation visar att de svenska vargarna dödar proportionellt långt fler älgar i dålig kondition än vad jägarna gör.

Forskarna undersökte benmärgen hos döda älgar och fann att 18,5% av de vargdödade älgkalvarna var akut undernärda jämfört med 3,3% av de jagade. Totalt var det 15,1 procent av de vargdödade älgarna som hade fetthalter som visar att de förmodligen annars skulle ha svultit ihjäl medan motsvarande siffra för de jagade älgarna var 1,6%.

Varg väljer älgar i dålig kondition
Skillnaden kan bero på att vargen i första hand väljer ut och dödar de älgar som är i dålig kondition medan den mänskliga jägaren inte tar samma hänsyn.

Data samlade under många år
Data om vargslagna älgar har samlats under 8 år mellan 1999 och 2009 i 17 skandinaviska vargrevir medan data om älgar jagade av människor kommer från älgjakt under höst och vinter på Grimsös 130 km2 stora forskningsyta under 18 år från 1990 till 2009.

MMF över tid för älg 0år
Benmärgsfetthalt (MMF) som funktion av vargdödade (x) och av människa jagade (prick) älgar från mitten av november till slutet av april. Anpassad tunn heldragen linje visar av människa jagade älgar och streckad linje vargslagna älgar. Det är tydligt att MMF sjunker snabbare fram mot senvintern för vargslagna älgar än för de som människa jagat. Det här valda diagrammet visar 0-åriga kalvar, men förloppet är likartat för äldre älgar vilket visas i rapporten.

Många faktorer
Många faktorer påverkar materialet, och rapporten tar ställning till dem en efter en för att succesivt elliminera felkällor och få ett konsistent resultat. Det är t.ex. känt att mänsklig älgjakt är stakt selektiv på ålder och kön för att få största tänkbara utbyte. Däremot gör en jägare knappast något urval baserat på älgens kondition. Därför måste undersökningen balansera för ålder och kön på rätt sätt.

En annan faktor som man måste ta hänsyn till är att de vargslagna älgarna härrör från en mycket större yta än de som skjutits av människor. Efter djupgående analys där man bland annat jämfört vargdödade älgar från Grimsöområdet med dito jägarskjutna konstaterades att den geografiska skillnaden inte hade någon betydelse.

Stor del av året
Eftersom älgarna inte skjutits vid traditionell älgjakt under del av hösten utan inom Grimsös forskningsområde under hela hösten och vintern har det varit relevant att jämföra skjutna älgar med vargslagna. Det konstaterades att fetthalten i benmärgen avtog under vintern för att nå sitt lägsta värde 1 april.

Slutsats
Forskarna avslutar (Nordulvs översättning)

Vi drar slutsatsen att huvuddelen av vargpredation på skandinavisk älg vintertid sker i tillägg till dödlighet pga svält och att andelen undernärda kalvar som dödas av varg var c:a 5-6 gånger högre (vid användning av 20% benmärgsfetthalt som nivå för dödlighet av svält) än för skjutna kalvar. Denna skillnad i kroppskondition av dödat byte mellan de två predatorerna kan spegla en förmåga hos vargar att testa och identifiera undernärda individer även inom utsatta ålders- och könskategorier, medan människors jakt är icke-selektiv, eller åtminstone mindre selektiv.

 


Sand, H., Wikenros, C., Ahlqvist, P., Strømseth, T.H. and Wabakken, P. 2012. Comparing body condition of moose selected by wolves and human hunter's: consequences for the extent of compensatory mortality. Canadian Journal of Zoology. Can. J. Zool. 90: 403–412.

 

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.