Menu

Nordulv -

Nordulv polisanmäler generaldirektör Maria Ågren för brott mot Bernkonventionen

Nordulv har idag polisanmält Maria Åberg, generaldirektör för Naturvårdsverket, för artskyddsbrott.
Föreningen menar att beslutet 2013-01-30 om urvalsjakt av 16 vargar strider mot Bernkonventionen, en överstatlig lag som Sverige är tvingad att följa och där det tydligt anges att jakt efter en hotad art inte får förekomma annat än i särskilt beskrivna undantagsfall.

 

Läs mer ...

Naturvårdsverket vill starta urvalsjakten

Naturvårdsverket vill starta urvalsjakten på varg inom några få veckor rapporterar Sveriges Radio som har insyn i processen.

Det beslut man avser fatta gäller jakt på nio alfadjur och nio andra djur. Beslutet trotsar EU-kommissionens önskemål om hur den svenska rovdjursförvaltningen skall bedrivas.

Hur man tänker sig att selektivt kunna skjuta just dessa 18 djur och inga andra framgår inte.

Läs mer ...

Sjunde vargen med skabb på väg att avlivas

Den sjunde vargen med skabb i Lokareviret norr om Karlskoga är på väg att skjutas.

Vargen, förmodligen en årsgammal valp, fotograferades i söndags när den åt korvbröd på en vildsvinsåtel. Den är kraftigt angripen berättar Per Wedholm vid Länsstyrelsen i Örebro.

Tidigare har sex vargar med skabb skjutits i området. En äldre hanne och fem valpar. Den senaste sköts så nyligt som i torsdags i förra veckan.

Läs mer ...

EU:s hoppfulla hälsning till Sverige

EU-kommissionär Janez Potočnik lade i förmiddags ut en hälsning till sina svenskspråkiga vänner  på sin Facebooksida.

Han konstaterar i texten att vargen har ogynsamm bevarandestatus i Sverige idag. Han förutsätter också att det inte finns någon oenighet om att vargar förtjänar vår acceptans och vårt skydd.

Därefter förklarar han att förvaltningsplanen fortfarande är under arbete. Den är inte klar, vilket han i somras trodde att den skulle vara till nyår. Han är besviken på att arbetet med förvaltningsplanen inte förbättrat diskussionsklimatet i Sverige och han verkar i stort sett ha gett upp hoppet om att den skall leda framåt.

Efter dagens hälsning står det klart att inte mycket återstår innan Sverige står inför EU-domstolen.

Hela hälsningen:

Till mina vänner i Sverige som skrivit otaliga brev och delgivit viktig information och synpunkter kring den pågående debatten om vargjakt:

Jag har noga och med stort intresse följt med de senaste diskussionerna om vargen i Sverige. Jag välkomnar debatten i media och på min Facebook sida, och hoppas att den senare kan fortsätta utgöra ett forum för en informerad diskussion kring olika miljöfrågor som engagerar EU-medborgare.

Det råder ingen tvekan om att Sverige, liksom alla andra medlemsländer måste följa den lagstiftning som vi har utvecklat och antagit tillsammans på EU-nivå. Ni kan vara säkra på att EU-kommissionen, som EU-fördragets väktare, kommer att uppfylla sin roll till fullo.

Vargen i Sverige har idag ogynnsam bevarandestatus, och det råder ingen oenighet kring detta faktum. Jag tror också att det inte finns någon oenighet om att vargar, liksom många andra märkliga arter, förtjänar vår acceptans och skydd. Liksom för alla stora rovdjur är samverkan mellan människor och djur inte alltid lätt, och vi måste arbeta aktivt för att uppnå en sådan samexistens. Vi måste ta hänsyn till de människor som delar vardagsrum med stora rovdjur, och erkänna deras rätt att känna sig trygga i sina hem. Samtidigt måste vi också skydda vargar och andra stora rovdjur, så att deras framtid och fortlevnad inte hotas av oss människor. Vår lagstiftning ger tydliga regler för hur vi kan uppnå dessa mål.

Jag vill understryka att ingen av dessa frågor som tvistas om i olika medlemsländer kan lösas enbart från Bryssel. Vi behöver även föra en dialog på lokal och nationell nivå, samt ta i beaktande faktiska omständigheterna och vetenskapliga insikter och råd. Självklart är det legitimt att ha olika syn i frågan, men jag hade hoppats på att den förvaltningsplan för varg som Sverige för tillfället utarbetar, skulle komma att utgöra ett tillfälle att diskutera vargens framtid i en öppen och demokratisk atmosfär, samt bidra till att förhoppningsvis förminska klyftan svenska medborgare emellan, vad gäller synen på vargen. Vi har inte råd att missa denna möjlighet att skapa förståelse och hitta en gemensam lösning för framtiden - för vargens och våra ekosystems skull, och därmed även för vår egen skull.

Läs mer ...

Nordulv kritisk till vargkommitténs åsiktsförklaring

Föreningen Nordulv är mycket kritisk till den åsiktsförklaring som Vargkommittén publicerat igår

Våra invändningar rör främst tre punkter:

Vargkommittén är överens om att skyddsjakt är nödvändig och viktig för att öka acceptansen för vargpolitiken. Nordulv anser att skyddsjakt uteslutande skall användas i sista hand i fall där allvarlig skada redan vållats och dokumenterats samt där alla tänkbara åtgärder som rovdjursstängsling och skrämselförsök först har prövats och visat sig verkningslösa. Vi anser att skyddsjakt som ett medel att skapa acceptans är en omöjlig väg att gå vilket de senaste årens erfarenheter har visat. Om man medger skyddsjakt utan krav på eget ansvar för skyddande av egendom ökas inte acceptansen. Istället minskas den eftersom myndigheterna genom att  bevilja skyddsjakt visar att rovdjuren inte ska anses vara skyddsvärda.

Vidare anser Vargkommittén att jaktledare för en skyddsjakt i första hand ska vara mark- eller djurägare och i andra hand ledas av Länsstyrelsen. Nordulv anser tvärtom att ingen jakt på rödlistade rovdjur ska tillåtas ledas av någon som har egna intressen i jakten. Vi anser att en skyddsjakt alltid ska ledas av myndighetspersonal och att det inte får förekomma egenintresse i dödandet av rödlistade och fridlysta djur. Vi anser vidare att man särskilt ska utbilda statliga jägare som ska leda och ansvara för en sådan jakt.

Dessutom betonar Vargkommittén att en långsiktigt hållbar rovdjursförvaltning måste vara adaptiv. Nordulv menar att adaptiv förvaltning inte är förenlig med förvaltning inom strikt uppsatta internationella ramar av en känslig art.

Nordulv håller med om att hänsyn ska tas till berörda intressen och deras åsikter men att kommittén av den anledningen inte är välbalanserad. Jakt- och djurägarintresset har fått för stort tolkningsutrymme jämfört med bevarandeintresset vilket vi också anser vara fallet inom den rovdjurspolitik som har förts under de senaste åren. Långsiktiga bevarande- och miljömål och överensstämmelse med internationella åtaganden måste vara den främsta inriktningen för svensk rovdjurspolitik framöver.

Sanna Cronhielm
Ordförande, Föreningen Nordulv

Till Vargkommitténs hemsida

Läs mer ...

Femte vargen med skabb skjuten

En femte varg med skabb sköts på lördagen i Granbergsdal i Lokareviret norr om Karlskoga.

En varg med skabb sköts i juli 2012 och ytterligare tre vargar har skjutits den senaste månaden. Man tror att flera vargar till i reviret är drabbade av skabb och kommer att behöva skjutas.

Läs mer ...

Två vargar skjutna på årets första två dagar

Två vargar har skjutits på två dagar i Sverige.

Igår, nyårsdagen, avlivades en varg med skabb i Lokareviret norr om Karlskoga. Det var den fjärde vargen med skabb som avlivats i reviret på ett halvår; bara för några veckor sedan sköts två vargar. [Länsstyrelsen Örebro Län]

Idag sköts en varg på skyddsjakt mellan Svenstavik och Börtnan i södra Jämtland. Beslut om skyddsjakt fattades 4 december och förlängdes vid nyår. [Länsstyrelsen Jämtlands Län]

Läs mer ...
Prenumerera på denna RSS-feed

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den här hemsidan, som har nått sitt "Bäst-före-datum". I avvaktan på en ny hemsida, hittar du oss på https://www.facebook.com/nordulv/. Där kan du läsa om aktuella aktiviteter m.m. Och du -- du har väl inte glömt bort at...

Ett stort TACK till er alla!

2016-12-20 Allmänt

Ett stort TACK till er alla!

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser – och tidigare Naturvårdsverket – har fattat. Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st...

Följ oss på Facebook!

2021-02-22 Nordulv

Vi på Nordulv kommer inte att lägga mer tid på att utveckla och uppdatera den...

Debattartikel

2019-08-02 Nordulv

Debattartikel

Foto: Pontus Lundahl/TT Debattartikel signerad Styrelsen i Nordulv: "Det är i och för sig bra att Naturvårdsverket bestämt...

Nordulv överklagar skyddsjakt på Södertörnsvargen

2017-12-07 Nordulv

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt...

Årsmöte 2017

2017-05-08 Nordulv

Inbjudan till Nordulvs årsmöte 2017 har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått...

  1. Varg
  2. Lodjur
  3. Järv
  4. Björn
  5. Övrigt

EU-kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

2014-08-14 EU

Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol. Ett överträdelseförfarande...

Nordulv går vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen för rätten att överklaga skyddsjaktsbeslut

2014-04-25 Allmänt

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol,...

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

2014-03-14 Ångermanland

Susi - så fick Junseletiken sitt namn

Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn? Första...

Inhibitionen av skyddsjakten i Junsele ligger fast

2014-02-18 Ångermanland

Naturvårdsverket fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Rovdjuren är inte huvudorsak till norska renförluster

2013-06-29 Forskning

Alltför många renar på bete, dålig kondition på djuren och ogynnsamt väder är de viktigaste orsakerna till rennäringens förluster i Norge. Rovdjur kan bara beskyllas för en mindre del av...

Lodjur skjutet på långfredagen på skyddsjakt i Jämtland

2013-04-01 Jämtland

Ett lodjur sköts efter snabbt skyddsjaktsbeslut på jourtid på långfredagen i södra Jämtland. Orsaken till skyddsjakten var att 14 döda renar hittats. Det lodjur man sköt var en stor hanne. Hur man...

Lodjur påkört utanför Falun

2012-07-12 Dalarna

Ett lodjur påkördes på onsdagsmorgonen kl 07:25 väster om Falun. Händelsen inträffade på länsväg 908 mellan Valsanområdet och Smedsbo. Lodjuret dödades vid sammanstötningen och har omhändertagits rapporterar polisen.

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Fyra lyor med hona och ungar förstörda under vårens järvjakt i Norge

2013-06-10 Norge

105 järvar har dödats på laglig väg i Norge sedan förra betessäsongen. Bl.a. har man vid fyra lyor dragit ut hona och ungar och dödat dem. Ytterligare åtta lyor har man...

Rans sameby söker skyddsjakt på järv

2012-05-17 Lappland

Rans sameby, med åretruntmarker i Sorsele kommun, söker skyddsjakt på järv. Det är inte någon särskild händelse just nu som är orsaken till ansökan utan samebyn skriver: ”Med ett så stort antal...

C:a 12 järvar får skyddsjagas - beslut av Länsstyrelsen

2012-05-07 Lappland

Talma sameby har beviljats skyddsjakt på tre sk järvföryngringar, dvs tre honor med ungar. Eftersom järv normalt får ungefär tre ungar innebär det jakt på c:a 12 järvar, kanske några fler...

Framgång idag - Naturvårdsverkets delegering av skyddsjaktsbeslut stoppad tillsvidare

2014-01-23 Allmänt

Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till länsstyrelserna från och med 1 februari. Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som...

Två björnar skjutna i "självförsvar" i Jämtland idag

2012-10-27 Jämtland

Två björnar skjöts idag i östra Jämtland inom 20 minuter oberoende av varandra. Båda skall ha skjutits på nära håll under självförsvar skriver polisen på sin hemsida. Det första ärendet inkom...

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

2012-08-08 Dalarna

Hästen i Svärdsjö var inte rovdjursskadad

I slutet av förra veckan hittades en shetlandsponny på bete med tre andra hästar i Svärdsjö skadad med bl.a. repor på korset och över låren. Länsstyrelsens besiktningsman Bert Eriksson berättade att stängslet...

Sex får rivna - björn säger länsstyrelsen

2012-07-08 Hälsingland

Två tackor och fyra lamm hittades på lördagsmorgonen rivna utanför Edsbyn. Inget vittne finns, men av allt att döma är det björn som rivit fåren på Mittjasvallen i Norsbo med utsikt...

Örnen ännu inte skjuten - den norska skyddsjakten fortsätter

2013-06-15 Norge

Skyddsjakten på en ung kungsörn (hanne) i Nordre Land, Oppland, fortsätter. Satens Naturoppsyn bekräftar att örnen tagit 24 lamm men fårägare i området saknar ytterligare 30 lamm. Det är första gången det...

next
prev

Grundlagsskydd enligt utgivningsbevis för databas nr 2012-060. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.