Logo
Skriv ut denna sida

Nordulv kritisk till vargkommitténs åsiktsförklaring

Peter Egardt, ordförande i Vargkommittén Peter Egardt, ordförande i Vargkommittén Foto: Patrik Lestander

Föreningen Nordulv är mycket kritisk till den åsiktsförklaring som Vargkommittén publicerat igår

Våra invändningar rör främst tre punkter:

Vargkommittén är överens om att skyddsjakt är nödvändig och viktig för att öka acceptansen för vargpolitiken. Nordulv anser att skyddsjakt uteslutande skall användas i sista hand i fall där allvarlig skada redan vållats och dokumenterats samt där alla tänkbara åtgärder som rovdjursstängsling och skrämselförsök först har prövats och visat sig verkningslösa. Vi anser att skyddsjakt som ett medel att skapa acceptans är en omöjlig väg att gå vilket de senaste årens erfarenheter har visat. Om man medger skyddsjakt utan krav på eget ansvar för skyddande av egendom ökas inte acceptansen. Istället minskas den eftersom myndigheterna genom att  bevilja skyddsjakt visar att rovdjuren inte ska anses vara skyddsvärda.

Vidare anser Vargkommittén att jaktledare för en skyddsjakt i första hand ska vara mark- eller djurägare och i andra hand ledas av Länsstyrelsen. Nordulv anser tvärtom att ingen jakt på rödlistade rovdjur ska tillåtas ledas av någon som har egna intressen i jakten. Vi anser att en skyddsjakt alltid ska ledas av myndighetspersonal och att det inte får förekomma egenintresse i dödandet av rödlistade och fridlysta djur. Vi anser vidare att man särskilt ska utbilda statliga jägare som ska leda och ansvara för en sådan jakt.

Dessutom betonar Vargkommittén att en långsiktigt hållbar rovdjursförvaltning måste vara adaptiv. Nordulv menar att adaptiv förvaltning inte är förenlig med förvaltning inom strikt uppsatta internationella ramar av en känslig art.

Nordulv håller med om att hänsyn ska tas till berörda intressen och deras åsikter men att kommittén av den anledningen inte är välbalanserad. Jakt- och djurägarintresset har fått för stort tolkningsutrymme jämfört med bevarandeintresset vilket vi också anser vara fallet inom den rovdjurspolitik som har förts under de senaste åren. Långsiktiga bevarande- och miljömål och överensstämmelse med internationella åtaganden måste vara den främsta inriktningen för svensk rovdjurspolitik framöver.

Sanna Cronhielm
Ordförande, Föreningen Nordulv

Till Vargkommitténs hemsida

Senast ändradonsdag, 09 januari 2013 15:14
© Nordulv 2013