Logo
Skriv ut denna sida

Svensk forskning: Varg tenderar döda i första hand älgar i dålig kondition

Svensk forskning: Varg tenderar döda i första hand älgar i dålig kondition

En ny rapport av Håkan Sand m.fl. från Grimsö Viltforskningsstation visar att de svenska vargarna dödar proportionellt långt fler älgar i dålig kondition än vad jägarna gör.

Forskarna undersökte benmärgen hos döda älgar och fann att 18,5% av de vargdödade älgkalvarna var akut undernärda jämfört med 3,3% av de jagade. Totalt var det 15,1 procent av de vargdödade älgarna som hade fetthalter som visar att de förmodligen annars skulle ha svultit ihjäl medan motsvarande siffra för de jagade älgarna var 1,6%.

Varg väljer älgar i dålig kondition
Skillnaden kan bero på att vargen i första hand väljer ut och dödar de älgar som är i dålig kondition medan den mänskliga jägaren inte tar samma hänsyn.

Data samlade under många år
Data om vargslagna älgar har samlats under 8 år mellan 1999 och 2009 i 17 skandinaviska vargrevir medan data om älgar jagade av människor kommer från älgjakt under höst och vinter på Grimsös 130 km2 stora forskningsyta under 18 år från 1990 till 2009.

MMF över tid för älg 0år
Benmärgsfetthalt (MMF) som funktion av vargdödade (x) och av människa jagade (prick) älgar från mitten av november till slutet av april. Anpassad tunn heldragen linje visar av människa jagade älgar och streckad linje vargslagna älgar. Det är tydligt att MMF sjunker snabbare fram mot senvintern för vargslagna älgar än för de som människa jagat. Det här valda diagrammet visar 0-åriga kalvar, men förloppet är likartat för äldre älgar vilket visas i rapporten.

Många faktorer
Många faktorer påverkar materialet, och rapporten tar ställning till dem en efter en för att succesivt elliminera felkällor och få ett konsistent resultat. Det är t.ex. känt att mänsklig älgjakt är stakt selektiv på ålder och kön för att få största tänkbara utbyte. Däremot gör en jägare knappast något urval baserat på älgens kondition. Därför måste undersökningen balansera för ålder och kön på rätt sätt.

En annan faktor som man måste ta hänsyn till är att de vargslagna älgarna härrör från en mycket större yta än de som skjutits av människor. Efter djupgående analys där man bland annat jämfört vargdödade älgar från Grimsöområdet med dito jägarskjutna konstaterades att den geografiska skillnaden inte hade någon betydelse.

Stor del av året
Eftersom älgarna inte skjutits vid traditionell älgjakt under del av hösten utan inom Grimsös forskningsområde under hela hösten och vintern har det varit relevant att jämföra skjutna älgar med vargslagna. Det konstaterades att fetthalten i benmärgen avtog under vintern för att nå sitt lägsta värde 1 april.

Slutsats
Forskarna avslutar (Nordulvs översättning)

Vi drar slutsatsen att huvuddelen av vargpredation på skandinavisk älg vintertid sker i tillägg till dödlighet pga svält och att andelen undernärda kalvar som dödas av varg var c:a 5-6 gånger högre (vid användning av 20% benmärgsfetthalt som nivå för dödlighet av svält) än för skjutna kalvar. Denna skillnad i kroppskondition av dödat byte mellan de två predatorerna kan spegla en förmåga hos vargar att testa och identifiera undernärda individer även inom utsatta ålders- och könskategorier, medan människors jakt är icke-selektiv, eller åtminstone mindre selektiv.

 


Sand, H., Wikenros, C., Ahlqvist, P., Strømseth, T.H. and Wabakken, P. 2012. Comparing body condition of moose selected by wolves and human hunter's: consequences for the extent of compensatory mortality. Canadian Journal of Zoology. Can. J. Zool. 90: 403–412.

 

Senast ändradlördag, 14 april 2012 10:54
© Nordulv 2013